หนี้ไม่เกิดหากรู้จักพอ

ความหมาย ชีวิตนี้จะปราศจากหนี้ได้ หากมนุษย์เรารู้จักความพอดี กินอยู่อย่างพอเพียง ใช้ชีวิตสมถะ มีเหลือให้เก็บ มีน้อยเก็บน้อย ไม่ต้องตกเป็นทาสสตางค์ใครเขา!

ความสุขมาพร้อมกับความทุกข์

ความหมาย ในโลกไม่มีอะไรที่สุขแท้และไม่มีทุกข์ใดที่ทุกข์จริง มันเป็นแค่ของชั่วครั้งชั่วคราว ในความสุขย่อมมีความทุกข์ ส่วนในเรื่องทุกข์ก็ย่อมมีสุขมาแทรกปะปน

ขุมทรัพย์อยู่ทุกแห่งหน

ความหมาย สอนให้ขยันในเรื่องการทำมาหากิน ทุกที่นั้นมีงานรออยู่  เราสามารถหาเงินเก็บออมได้ อย่ากลัวในงานหนัก แต่จงกลัวที่จะไม่ได้ทำงาน

สัจจะที่มาแบบไร้เสียง

ความหมาย การรักษาคำพูดเป็นคุณธรรมของมนุษย์ หากตระหนักดีในความหมายนั้นแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องมาพูดอธิบาย เพียงแค่แสดงต่างก็เข้าใจ

ทุกคนล้วนมีดี

ความหมาย เพราะหากมองแต่ในแง่ร้าย ใจเราก็จะเก็บกักแต่เรื่องไม่ดี จนเป็นการบ่มเพาะลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเข้าสู่ตน