คิดทำการใหญ่ ไม่ใฝ่ใจในเรื่องเล็กน้อย

ความหมาย หากคิดลงทุนกิจการงานใด ไม่ควรใส่ใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นรอบข้าง อย่าให้ความคิดเหล่านั้นกลับมาบั่นทอนภายในได้