กองปัญญาในหน้าหนังสือ

ความหมาย เห็นความสำคัญของการอ่าน รักการอ่าน เพราะความรู้เฉพาะตน (ที่ได้จากการอ่าน) ไม่มีใครสามารถขโมยของใครไปได้ ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งแตกฉานมาก ทำให้กลายเป็นคนมีระบบการคิดแยกเหตุและผลที่ดี ไม่หลงเชื่อใครเขาเอาง่าย ๆ