สัจจะสูญ เมื่ออารมณ์เข้ามาแทรก

ความหมาย เมื่อมีความปรุงแต่งภายในจิตใจเกิดขึ้น ย่อมส่งผลให้ความตั้งมั่นที่เป็นสัจจะนั้นแส่ซัด  ควรมีตบะ และทมะข่มจิตใจไว้บ้าง ความดีที่ตั้งปณิธานไว้ จักได้เกิดเป็นรูป ก่อเป็นร่าง