ไหว้ตนเองให้ได้เสียก่อน

ความหมาย รู้จักเคารพตนเอง เมื่อตนทำดีก็จงเคารพความดีงามในตนนั้น ค่อยสะสมบำเพียรสม่ำเสมอ เมื่อเราสร้างความดีจนถึงระดับนึง เมื่อนั้นเราก็สามารถไหว้ความดีในตนนั้นได้