กระจกส่องหน้า ปัญญาส่องใจ

ความหมาย สอนให้รู้จักขัดเกลากิเลสภายในตน ไม่หลงใหลในสิ่งยั่วยุทั้งหลาย