รักเป็นจะเห็นความน่าชัง

ความหมาย ในช่วงที่กำลังมีความรัก ควรรักอย่างมีสติ รักอย่างฉลาด รักอย่างเปิดหูเปิดตา จะได้เห็นความน่าชังของอีกฝ่าย ไม่ใช่อะไรก็ดีไปเสียหมด มันเหมือนกับคนตาบอดหลอกตนเอง

คนส่วนใหญ่แล้วน่ะ เมื่อรักแล้วจะทุ่มเทลืมความไม่ดีของอีกฝ่าย