ไม่อาจห่มผ้าให้หินได้

ความหมาย  สอนให้ลูกหลานเข้าใจว่าบางสิ่งทำไปก็ไม่มีประโยชน์ ไม่เกิดผล ทุ่มเทแรงใจไปก็เท่านั้น ดังนั้นหากจะทำการใด ก็ต้องมองถึงผลตอบรับด้วย