การทำผิดที่ไม่แก้ไข จึงจะเรียกว่าการทำผิด

ความหมาย : สอนให้ลูกหลานรู้จักรับผิดชอบ เมื่อทำผิดก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไข พร้อมกลับตัวเป็นคนดี